100Man Cashback
Search
⌃K

Kế Hoạch Sử Dụng Vốn

Sau khi phát hành 12.000.000 MAN cho các nhà đầu tư và các đối tác chiến lược, đội ngũ phát triển 100Man Cashback sẽ sử dụng nguồn vốn này cho 03 mục đích sau đây:
  • 30% số vốn sẽ được sử dụng vào việc phát triển số lượng nhà bán hàng thương mai điện tử, cũng như mang các thương hiệu nội địa (local brand) tiềm năng lên trực tuyến
  • 30% số vốn sẽ được sử dụng vào các chiến dịch tiếp thị và quảng bá thương hiệu nhắm trực tiếp tới đối tượng khách hàng là Gen-Y & Gen-Z tại Việt Nam
  • 40% số vốn còn lại sẽ được sử dụng để phát triển đội ngũ cũng như sẽ được dự trữ cho các tình huống khẩn cấp hoặc bất kỳ tình huống phát sinh không lường trước