Kế Hoạch Phân Bổ Token
Phân bổ
Tỉ lệ
Số lượng
Nội dung
Tổng nguồn cung
100%
80.000.000
Tổng số lượng Token cố định
Vòng bán token private
5%
4.000.000
Lượng Token này được bán cho các nhà đầu tư, cũng như các đối tác chiến lượng của 100MAN để kick off dự án. Token của các nhà đầu tư sẽ được mở khóa 25% tại thời điểm bán token public. Số token còn lại sẽ được mở khóa mỗi tháng 15% vào 5 tháng tiếp theo.
Vòng bán token public
10%
8.000.000
Giá dự kiến: 1 $MAN = 950 VNDC
Marketing
16%
12.800.000
Token này sẽ được sử dụng cho chương trình airdrop thời gian ban đầu, cũng như cho những chương trình tặng thưởng người dùng sử dụng ứng dụng thường xuyên, và có nhiều giao dịch nhất.
Đội Ngũ
17%
13.600.000
Số lượng Token này sẽ bị khóa trong 24 tháng, sau 3 tháng thử thách đầu tiên kể từ vòng gọi vốn Public và ra mắt ứng dụng 100MAN hoàn chỉnh, số lượng Token này sẽ được mở khóa đều mỗi tháng cho toàn bộ đội ngũ.
Mining
44%
35.200.000
Số lượng Token này sẽ được phân phối cho người dùng dựa trên số lượng giao dịch cashback thành công, cũng như số lượt kêu gọi bạn bè thành công
Khoản dự trữ
8%
6.400.000
Khoản dự trữ này sẽ được sử dụng để dự phòng cho các trường hợp các quỹ Marketing hoặc Mining cần bổ sung
Copy link